Site Overlay

Monteringsinstruktioner

Här får du en genomgång i hur du hanterar och installerar det förisolerade systemet (CR System) med dess produkter Climate Recovery kanaler (CR kanaler) och Climate Recovery formstycken (CR formstycken).

Här följer en innehållsförteckning:

  • CR produkter
  • CR förberedelser
  • Montera CR manschett
  • CR formstycken och kanaler
  • CR system och plåtkanaler
  • Rund kanal till rektangulär form
  • Installation

Introduktion
CR kanaler levereras platta i förseglade återvinningsbara plastpåsar med en längd på 2350 mm.
CR formstycken packas och levereras i återvinningsbara kartonger.
Plastpåsarna till CR kanalerna och kartongerna till CR formstycken är vattenavvisande men bör skyddas från regn och därför bör man undvika att ha dem stående i vattenansamlingar.
CR kanaler och CR formstycken påverkas inte av hög luftfuktighet. Plastpåsarna är inte UV-resistenta.
I detta dokument och vårt övriga material berättar vår taleskvinna Claire om viktiga saker du behöver veta, så håll utkik efter Claire!

CR förberedelser

Kanalen ligger individuellt vakuumförpackad i en återvinningsbar plast- påse. CR kanalen expanderar till sin runda form när plastförpackningen är bruten.Var noga med att inte skada kanalen när påsen skärs upp. När den skyddande plasten har avlägsnats exponeras kanalen för smutspartiklar och damm.

OBS! Vid behov, rengör kanalen med dammtrasa innan montering!

CR formstycken har olika förpackningsstorlekar beroende på form- styckets storlek.Var noga med att i största möjliga mån skydda form- stycket från smuts och vatten.

För att längdanpassa CR kanalen använd en fintandad isolerkniv för att få den rakaste snittytan. Börja med att sticka in spetsen på kniven i kanalen och gör ett snitt som skär igenom isolering och innerfolie. Skär därefter fortsatt lugnt och försiktigt runt hela kanalen.

Kapningen i kanalen ska ske varsamt utan att riskera att innerfolien går sönder. Undvik vinkelsnitt för enklare montering och för att tätheten i systemet ska bli optimal.

OBS! Efter kapning måste kanalen rengöras ordentligt så att inga glasfiberrester finns kvar i kanalen.

Efter att kanalen har anpassats till önskat mått ska en CR manschett monteras på båda ändarna.

CR manschetten fyller fyra viktiga funktioner:

• Skyddar innerfolien vid kanalens ändar när den kopplas ihop med annan anslutning.

• Förhindrar att isolering hamnar i luften inuti ventilationssystemet.

• Förhindrar fukt från att tränga in i kanalens isolerande lager.

• Ger optimerad täthet i ventilationssystemet.

LYFT INTE formstycken i ändarna. Då kan formstycket riskera att skadas.

Montera CR-manschetten

Steg 1
Säkerställ att de sex anvisningarna på manschetten orienteras så att de passar mot hörnen på den sexkantiga kanalen.

 

Step 2
Tryck försiktigt ned manschetten. Jobba med en av de sex sidorna i taget. Säker- ställ att inner och ytterfolie ligger kvar utan att kasa med manschetten. Säker- ställ att manschettens anvisningar fort- farande är orienterade i hörnen på den sexkantiga kanalen.

 

 

Step 3
Det kan vara nödvändigt att säkerställa manschettens position i kanalen genom att fästa den med tejp på utsidan.
Kontrollera därefter att kanalen är fri från damm och smuts. Rengör vid behov kanalen med dammtrasa.

Applicera såpa

Sprayflaska med svamp

 • Grön såpa blandad med 4 delar vatten
 • Spraya svampen rikligt med såpblandningen
 • Såpa in manchettens insida ordentligt samt även formstyckets utsida

OBS! Undvik att såpa utsidan eftersom det försämrar möjligheten att få tejpen att fästa.

CR formstycken och kanaler

Skjut på kanalen på formstycket till dess att hela formstyckets hals täcks av kanalen. Änden på kanalen ska ligga dikt an mot den större delen, själva centrumstycket, av formstycket.
OBS! Vi rekommenderar att såpa formstyckets hals för att underlätta sammansättningen. Manschetten skall endast såpas på insidan med svamp. Undvik såpa på kanalens utsida, då det gör det mycket svårare att fästa tejpen.

OBS! Undvik att bära formstycken genom att greppa dem i halsen.

 

 

 

 

 

 

CR kanal kopplas till CR kanal

Samma monteringsprocess med manschett gäller även när två CR kanaler ska sammanfogas.

En CR nippel monteras mellan de båda CR kanalernas öppningar. Kanalerna ska skjutas mot varandra tills de möts över CR nippel. När CR kanalsystem är färdig monterat rekommenderar vi att man tejpar skarven.

CR system och plåtkanaler

CR kanaler till plåtapplikationer

När CR kanal kombineras med plåtapplikationer skall CR adapter användas. CR adapter monteras på samma sätt som formstycken och nipplar. Det är viktigt att CR adapter trycks hela vägen in i manschetten. Adapterns invändiga mått motsvarar rund plåtnippel.

 

 

 

 

CR formstycke till plåtkanaler
Standarddimensionerna för plåtnipplar passar för CR formstycken vilket gör det möjligt att sammanfoga traditionella plåtkanaler med CR System.

För extra förstärkning använd CR tejp runt sammanfogningen både runt plåtkanalen och runt formstycket.

Använd nipplar och övergångar med gummipackning. Sammanfogningen blir tätare och det minskar risk för läckage.
OBS. Att använda nipplar eller adaptrar utan gummitätning kan skada formstyckets innerfolie.

Rundkanal till rektangulär form

Omvandla formen på CR kanal
En unik egenskap hos CR kanal är att den kan ändra form från rund till rektangulär för att anpassas efter installationsmiljön. Omvandlingen sker på ett mycket enkelt sätt med hjälp av CR omvandlare.

OBS viks omvandlaren flera gånger så försvagas hållbarheten.
OBS omvandlaren placeras företrädesvis på kanalen innan kanalen monteras.

 

 

 

 

 

 

Steg 1
Placera omvandlaren på den utvalda delen av kanalen som önskas rektangulär. Säkerställ att omvandlaren placeras så att 4 av kanalens inre hörn möter omvandlarens hörn och att kanalen verkligen viks i hörnorna när omvandlaren pressas samman.

 

 

 

 

 

 

Steg 2
Pressa slutligen ihop omvandlaren till en rektangel och koppla ihop ändarna

Installation

Montering av CR kanaler

Montering av Climate Recovery System utförs på det enklaste sättet enligt
EN 12236 och gällande standarder. CR System är inte känsligt för vibrationer och kan därför placeras utan att behöva ta hänsyn till kringliggande övriga installationer eller byggnadsmaterial då de inte bidrar till ökad bullernivå. Detta gäller dock så länge kringliggande material inte har följande egenskaper:

 • att ytskiktet består av någon form av utstickande material;
 • har en temperatur på över 60 ̊ C.

Vi rekommenderar att man utför så mycket av sammansättningen som möjligt på en arbetsbänk (golv). Tack vare den låga vikten är det oftast enklare att sedan montera den kompletta sektionen. Dessutom besparar man kroppen onödigt arbete. Vidare konstaterar du oftast att det är enklare att montera en kanal på ett fast formstycke än tvärtom.

CR kanalen kan anpassas efter olika vinklar för att skapa de bästa förutsättningarna för enkel montering, samtidigt som den bibehåller sin förmåga att återgå till sin runda ursprungsform.

Undvik att repetitivt platta till kanalen då den förlorar sin styvhet.

Montera på egen hand, men enligt reglerna

Den låga vikten på CR produkter gör systemet enkelt och lätt att montera men det är viktigt att få ett godkännande på installationen av kvalitetsansvarig/ besiktningsman.

Om du på egen hand monterar CR System tänk på att det bör finnas en fixerad punkt längst en rak installation. Detta underlättar sammankopplingen av kanal och formstycke.

Använd CR formstycken i så stor utsträckning det är möjligt. Då formstycken av andra fabrikat ska användas kan det vara nödvändigt att placera hänganordningen närmare formstycket eftersom dessa är tyngre än CR formstycken. Försäkra dig om att EN 12236 och andra bestämmelser efterföljs.

Upphängning R15

Mot byggnadsstruktur
Upphängning av CR kanalsystem skall ske i enlighet med standard EN 12236. Vid montering av CR kanalsystem till byggnadsstruktur används M8 gängstång. CR hängare följer Boverkets rekommendationer för R15-installationer.

av CR kanalsystem skall ske i enlighet med standard EN 12236. Vid montering av CR kanalsystem till byggnadsstruktur används M8 gängstång tillsammans med armatur CR-CM8 eller CRM8. CR-CM8 har en klickfunktion vilken tillåter fastsättning genom att trycka den på gängstången men kan också skruvas in och ut. CRM8 skruvas bara in och ut.

Upphängning support
CR upphängning finns i två varianter. CR vagga och CR hängare. CR vagga fästes mot undertak med två M8 gängstänger varpå kanalen läggs i vaggan.

 

 

 

 

 

CR Hängare består av två vaggor vilka monteras samman med hjälp av medföljande skruv och mutter.

 

 

 

 

 

Upphängningsavstånd
Avstånd mellan horisontella upphängningspunkter skall vara max 2,3m eller inom 10cm från CR kanalsystemets skarvar/kopplingar.

Om CR produkter installeras vertikalt skall stödet placeras max 50cm ifrån gemensamma anslutningar med ytterligare stöd åtskilda max 2,5m.

När man kombinerar CR kanalsystemet med plåtkanal bör stöd placeras inom 10cm av skarvar/kopplingar och med ytterligare stöd åtskilda max 2m.

Frågor? Hör av dig till oss!